Rhun

RHUN

Mae’r etholiad yma yn un i ddewis nid yn unig arweinydd i Blaid Cymru, ond arweinydd i Gymru – Prif Weinidog a fydd yn gallu adeiladu cefnogaeth ar hyd a lled y wlad ar gyfer gweledigaeth flaengar Plaid Cymru.

Cefais fy ngeni yn Rhondda Cynon Taf, fy magu ym Meirionnydd ac yna ym Môn. Bûm yn byw a gweithio am flynyddoedd fel newyddiadurwr a darlledwr yng Nghaerdydd, yn ogystal ag yn Llundain. Rwyf wedi bod yn lwcus i gael dod i adnabod cymunedau ym mhob cwr o’n cenedl, ac rwyf wastad wedi gwybod mai dim ond Plaid Cymru all gynnig dyfodol gwirioneddol uchelgeisiol i’n gwlad.

Bum mlynedd yn ôl, fe wnes i sefyll etholiad, a gyda fy nhîm ar Ynys Môn a chyfeillion o Blaid Cymru o bob cwr o’n cenedl rydym wedi adeiladu seiliau cadarn o gefnogaeth ar draws cymunedau amrywiol yr ynys – a rŵan mae gennym ni’r mwyafrif mwyaf i unrhyw blaid mewn unrhyw etholaeth Cynulliad. Gan adeiladu ar y gwaith caled sydd wedi ei wneud gan arweinyddion blaenorol, rwy’n edrych ymlaen am y cyfle i arwain ymdrechion Plaid Cymru i ddenu cefnogaeth newydd ym mhob rhan o’r wlad.

Yn y Cynulliad, rydw i wedi bod yn gyfrifol am bortffolio Economi ac Iechyd, dau faes polisi allweddol. Mae nifer ohonoch sy’n jyglo bywydau prysur, yn gweithio a magu teulu, yn gwybod ei bod hi’n anodd cael y cydbwysedd weithiau. Mae fy chwarae gitâr a hyfforddi rygbi yn cael eu rhoi i’r neilltu yn llawer rhy aml! Ond rwy’n credu fy mod wedi dangos fy mod yn barod i dorchi fy llewys a gyfer gwaith caled. Rydw i eisiau i fy mhlant i a’u plant nhw weld Cymru yn tyfu mewn hyder. Er lles dyfodol pob plentyn a phob cymuned, mae’n rhaid i ni adeiladu cenedl annibynnol fwy cyfartal a mwy ffyniannus.

GWELEDIGAETH

Mae arweinyddiaeth yn ymwneud â gwerthoedd, adeiladu ymddiriedaeth a chyfathrebu. Ond mae hefyd yn ymwneud a syniadau. Byddaf yn tynnu ynghyd y syniadau gorau o bob rhan o’r Blaid, ond dyma amlinellu rhai o fy syniadau i.

ADEILADU CENEDL

Canolbwyntio ar wir botensial Cymru ym mhob un o’n hamcanion polisi, gyda ‘Chynllun-A’ – yn egluro beth y gallem ei wireddu trwy annibyniaeth – yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â’n rhaglen bresennol, sydd wedi’i chyfyngu gan ddatganoli annigonnol. Fel Prif Weinidog, byddaf yn lansio’r arolwg Llywodraethol cyntaf erioed o’r gwir gyfleoedd a’r heriau ar y llwybr tuag at Gymru annibynnol, wrth i ni adeiladu cenedl o’r newydd ac ail-lunio’r berthynas rhwng gwledydd yr ynysoedd hyn.

CYMRU SY’N BAROD AM Y DYFODOL

Arloesi mewn isadeiledd: rhwydwaith drafnidiaeth i uno Cymru; mannau prawf 5G; rhwydwaith gwefru cerbydau trydan ar draws Cymru; chwyldro effeithlonrwydd a chynhyrchu ynni gan gynnwys rhaglen morlynnoedd llanw wedi’i arwain gan Gymru. Asiantaeth ddatblygu newydd, yn canolbwyntio ar dwf busnesau bach a chanolig cynhenid. Datblygu brand newydd, hyderus i Gymru, ar gyfer sectorau o fwyd i ffermio, technoleg i dwristiaeth. Strategaeth ‘Dewch a’ch Sgiliau Gartref’ i ddenu graddedigion a gweithwyr eraill â sgiliau yn ôl i Gymru.

Image: Rhun with Welsh Water

EWROP A BYGYTHIAD BREXIT

Rydw i’n dal i gredu’n angerddol ym mudd aelodaeth o’r UE i Gymru ac yn ofni goblygiadau Brexit di-feddwl. Dylid bod wedi gwneud hon yn broses ‘dau refferendwm’ o’r dechrau. Rhaid parchu pleidleiswyr oedd am adael a’r rhai oedd am aros, drwy roi’r dewis yn nwylo’r bobl – i dderbyn neu wrthod y math o Brexit sydd yn prysur nesau, fydd unai yn gytundeb wael neu heb gytundeb o gwbl. Mae’r sefydliad Prydeinig eisoes yn barod i roi’r bai am eu methiannau nhw ar y rhai bleidleisiodd yn ddidwyll i adael. Peidiwch â gadael iddyn nhw osgoi’r bai eu hunain.

Image: Rhun school visit

ADDYSGU CYMRU

System addysg sy’n galluogi ein plant i gyrraedd eu potensial a dod yn oedolion llwyddiannus. Mae angen i ni roi’r rhyddid i addysgwyr godi a gwireddu uchelgeisiau dinasyddion ifanc Cymru. Bydd system sy’n gweithio dros Gymru yn rhoi pwyslais cydradd ar greadigrwydd, celfyddydau a diwylliant yn ogystal â llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth.

CYMRU – CENEDL I’N IEUENCTID

Rhoi lles ieuenctid wrth galon penderfyniadau Llywodraeth. ‘Cynllun Cymru Ifanc’ newydd i gefnogi pobl ifanc, gan hybu iechyd corfforol a meddyliol. Buddsoddiad heb ei debyg mewn gweithgaredd corfforol yn yr ysgol a’r gymuned. Sefydlu gwasanaeth gwybodaeth a dinasyddiaeth newydd, ‘Cymru Ifanc’. Targedau tlodi plant newydd.

Image: Rhun group

IECHYD – BYWYD A BYWOLIAETH

Pwyslais ar arloesedd– mewn technoleg a darparu gwasanaeth, gyda ffocws ar gefnogi’r gweithlu iechyd. Strategaeth iechyd cymunedol ddeublyg yn cyfuno atal afiechyd gyda recriwtio i’r galwedigaethau iechyd a gofal. Adeiladu ar yr twf mewn llefydd hyfforddi meddygol, sydd wedi’i yrru gan Blaid Cymru, trwy greu canolfan ragoriaeth mewn darparu gofal iechyd gwledig a dwyieithog. Ail-gydbwyso cyllid tuag at ofal sylfaenol.

Image: Rhun hub

DIWYLLIANT A IAITH I BAWB

Gall diwylliant ein huno a deffro hunaniaeth Gymreig. Gall celfyddyd a diwylliant mewn addysg gynyddu safonau, hefyd, ac mae’n rhaid i ni gryfhau modd yr ydym yn dysgu o hanes Cymru. Dylai pob plentyn mewn addysg yng Nghymru gael yr un cyfle i siarad ein dwy iaith genedlaethol, gyda’r nod o ganiatau i bawb fod yn rhugl yn y ddwy erbyn 16 oed, er mwyn dod a’r gwahaniaethu presennol i ben. Rhaid rhoi cefnogaeth o’r newydd i addysg oedolion.

UN CYMRU – TREFOL A GWLEDIG

Cysylltu Cymru wledig, a chyflymu arloesedd trafnidiaeth drefol. Adolygu polisi cynllunio i adlewyrchu bywydau ac anghenion pobl mewn ardaloedd gwledig a threfol. Cefnogi Cymru wledig, gwerthfawrogi menter wledig a bod yn gefn i amaeth yn wyneb bygythiad Brexit. Ceisio bargen newydd ar gyfer clystyrau ysgolion gwledig.

PLAID CYMRU

Cryfder Plaid Cymru yw ei haelodau, canghennau a’i hetholaethau. Byddaf yn cynnig arweinyddiaeth glir tra’n gwrando ar aelodau llawr gwlad bob tro. Byddaf yn ymdrechu i greu undod newydd, wedi’i seilio ar barch, dathlu gwahaniaethau, croesawu syniadau newydd a gwahodd dadl agored ymysg aelodaeth eang. Rhaid dod ag aelodau newydd i mewn i’r Blaid, cryfhau ein gwaith codi arian, a buddsoddi mewn etholaethau targed allweddol. Byddaf yn ceisio creu ymdeimlad pendant, ar bob haen etholedig, ein bod i gyd yn gweithio tua’r un nod.

FIDEO'R YMGYRCH

Mae ras arweinyddol Plaid yn ymwneud â Chymru, a dyfodol ein gwlad. Rydw i’n sefyll gan fy mod yn gwybod fod Cymru a’i phobl yn cael eu dal yn ôl rhag cyrraedd eu potensial, a rydw i am rannu ac arwain gweledigaeth newydd am be all Cymru fod.

Rydw i eisiau bod yn arweinydd Plaid Cymru er mwyn cael y maen i’r wal a dechrau’r broses o adeiladu Cymru. Rydw i eisiau i bawb sydd eisiau canolbwyntio ar y rhaglen yna i adeiladu cenedl i deimlo fod ganddynt gartref ym Mhlaid Cymru. Eich plaid chi ydym ni, beth bynnag eich cefndir, o ble bynnag yr ydych yn dod, os cawsoch eich geni a’ch magu yng Nghymru neu eich bod wedi symud yma ddoe.

Darllenwch fwy

Newyddion

Elin Jones

Aelod Cynulliad a chyn-Weinidog Llywodraeth yn rhoi cefnogaeth i Rhun

06/09/2018

Mae Aelod Cynulliad Ceredigion Elin Jones wedi datgan y bydd yn rhoi ei phleidlais gyntaf i Rhun ap Iorwerth yn ras arweinyddol Plaid Cymru. Mewn datganiad heddiw, dywedodd Elin Jones:

"Mi fydda i yn pleidleisio dros newid yn yr arweinyddiaeth. Mi wnaf hynny, nid fel datganiad o anfodlonrwydd gyda’r arweinyddiaeth bresennol, ond yn hytrach er mwyn cydnabod fod angen i ni gyflawni mwy. Mae rhain yn amserau anghyffredin sydd angen pleidiau creadigol ac hyderus. Ni fedrwn fforddio swildod yn ein ymateb i’r heriau sy’n wynebu ein gwlad yn sgîl refferendwm Brexit."

Darllenwch fwy

Rhun sea

Rhaid trin amaeth a chefn gwlad fel trysor, nid bwrn

03/09/2018

Yn ystod ymweliad i Fferm y Ffridd yn Llandegai heddiw gyda Dafydd Wigley, dywedodd yr ymgeisydd arweinyddol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ei fod yn awyddus i arwain llywodraeth Plaid Cymru a fyddai’n sylweddoli mai trysor, nid bwrn, yw ein cefn gwlad.

Darllenwch fwy

ben and rhun

Pam fod Rhun eisiau bod yn “benderfynol radical” wrth weddnewid economi Cymru

28/08/2018

"Fel ymgeisydd arweinyddiaeth Plaid Cymru, nid oes angen i mi ddweud fy mod am i Gymru gymryd rheolaeth lawn o siapio ei dyfodol economaidd ei hun. Ond nid yw hyn yn nod ynddo’i hun. Y rheswm pam yr wyf am i Gymru gryfhau’n economaidd yw er mwyn codi plant allan o dlodi, i wobrwyo dyhead, i ganiatáu rhoi mwy o gymorth i’r rhai sydd ei angen, i helpu busnesau i weld Cymru fel lle i lwyddo, i wneud hon yn wlad o gyfle go iawn. Mae’n ymwneud â gweld hyder cenedlaethol a thegwch cymdeithasol yn tyfu law yn llaw â ffyniant economaidd, er lles pawb yng Nghymru."

Darllenwch fwy

I am European image

Cymru ac Ewrop - Erthygl Rhun i'r Western Mail yr wythnos hon yn cyflwyno’r achos economaidd dros ail refferendwm

28/08/2018

"Gan nad oes gennyf hyder mwyach yng ngallu Theresa Mai i ddelifro 'Brexit da' i Gymru oherwydd y rhaniadau enfawr yn ei phlaid ei hun ac o ystyried bod tebygolrwydd o sefyllfa heb gytundeb yn fwy tebygol bob dydd, rwyf wedi dod i’r casgliad y dylem fod yn gofyn am refferendwm o’r newydd. Dylai fod yn ddewis deublyg, naill ai i gefnogi cytundeb Theresa May (neu ddim cytundeb os bydd hynny'n digwydd) neu i aros yn yr UE. Mae gan bobl Cymru gyfle gwell i wneud dewis gwybodus y tro hwn, o gofio bod goblygiadau llawn Brexit wedi dod i’r amlwg."

Darllenwch fwy

rhun pride

Neges gan Rhun ap Iorwerth i Pride Cymru

24/08/2018

"Mae Pride Cymru yn ddathliad gwych o gydraddoldeb ac o bwysleisio’r neges ein bod yn Gymru gynhwysol sy’n credu mewn cariad yn hytrach na chasineb; gwlad sydd yn gwrthwynebu unrhyw fath o homoffobia, deuffobia a thrawsffobia; ac yn wlad sy’n cydnabod a gwerthfawrgoi cyfraniad y gymuned hoyw, deuryw a thrawsrhywiol yng Nghymru."

Darllenwch fwy

CEFNOGI RHUN

Mae gennym gyfle i adnewyddu a chryfhau ein huchelgais ar gyfer dyfodol hyderus i Gymru. Dwi’n barod i arwain Plaid Cymru i arwain Cymru, gan adeiladu ymddiriedaeth newydd gyda phleidleiswyr, a chyfathrebu ein gweledigaeth.

Mae’n rhaid i Blaid Cymru arwain y ffordd tuag at Gymru newydd, a gyda’n gilydd mae gwneud hyn. Bydd eich rhan chi yn yr ymgyrch etholiad yma a fy nghefnogi i fel arweinydd Plaid Cymru yn hanfodol.

Diolch am eich cefnogaeth.

 • O ystyried yr angen i allu cyrraedd ledled Cymru a chael hyder bod gennych arweinydd a all fod yn Brif Weinidog effeithiol, nid yn unig i Blaid Cymru ond ar gyfer Cymru gyfan, credaf mai Rhun yw'r un sy'n dod â hynny i'r tabl.
  Dafydd Wigley, Plaid Cymru Honorary President
 • Rydym yn ffodus o gael dewis rhwng tri ymgeisydd ardderchog, ac rydw i’n hoff iawn ohonynt i gyd. Mae Leanne yn beiriant ymgyrchu ac yn wir egniol, tra bod gan Adam rai syniadau gwych i adeiladu cenedl. Maniffesto 2016 a ysgrifennwyd gan Adam oedd y gorau i ni ei gynhyrchu erioed.
  Ond, i mi, mae’r blaid angen rhywun sydd yn gallu arwain Grŵp y Cynulliad, arwain y blaid ac ennill hyder y cyhoedd, ac mae’n rhaid i hwnnw fod yn Rhun.
  Jocelyn Davies
 • Mae Rhun wedi amlinellu gweledigaeth gyffrous, ac o bwysigrwydd arbennig yw'r pwyslais mae’n ei roi ar ddyfodol cenedlaethau iau. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fod gan Rhun yr angerdd a'r gallu i ysbrydoli'r gefnogaeth eang sydd ei angen i wireddu dyfodol o'r fath.
  Felly, rwy'n falch o gefnogi ei ymgeisyddiaeth i arwain Plaid Cymru.
  Ben Lake
 • Mae Rhun yn wleidydd aeddfed, sydd yn gweld yr her sy'n wynebu Plaid Cymru, a Chymru. Fedra i ddim meddwl am neb well i arwain y blaid.
  Dyfrig Jones
 • Rwy'n falch o gael y cyfle i gefnogi Rhun ap Iorwerth, a hynny oherwydd fy mod yn credu mai yn ei ddwylo ef y bydd Plaid Cymru gryfaf. Mae gan Rhun yr argyhoeddiad, yr ymroddiad a'r penderfyniad i weld Cymru yn ffynnu dan lywodraeth gadarn Plaid Cymru.
  Elin Tudur

SUT I GEFNOGI

Cysylltwch gyda neges o gefnogaeth a/ neu gynnig i helpu’r ymgyrch

Lawr lwythwch ein deunyddiau ymgyrch a rhannwch nhw ar eich cyfryngau cymdeithasol

Mynychu Hysting. Manylion ar gael yma

Fel aelodau’r blaid, cofiwch DDEFNYDDIO EICH PLEIDLAIS! Bydd papurau pleidleisio yn cael eu hanfon allan ganol Medi. Os nad ydych wedi derbyn eich papurau chi erbyn y 18fed o Fedi, cysylltwch!

CYSWLLT A CHEFNOGI

Mae eich enw yn ofynnol
Mae eich e-bost yn ofynnol
Rhowch e-bost dilys
Mae neges yn ofynnol

Cliciwch yma i weld ein Polisi Preifatrwydd